Algemene voorwaarden BuroCocon

Algemene voorwaarden BuroCocon 15 september 2015

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
BuroCocon: het bureau waarmee de overeenkomst wordt afgesloten
Opdrachtgever: de wederpartij van BuroCocon
Overeenkomst: de overeenkomst afgesloten tussen BuroCocon en opdrachtgever.

2. Algemeen
1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met BuroCocon en eveneens op overeenkomsten waarvoor door BuroCocon derden worden ingeschakeld.
2. Wijzigingen van de opdracht of algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.
3. BuroCocon zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het bureau kan echter niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
4. BuroCocon en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Waar gewenst (bijvoorbeeld bij trainingen) wordt een evaluatie vastgelegd.
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BuroCocon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BuroCocon worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BuroCocon zijn verstrekt, heeft BuroCocon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Kosten
1. Kosten van eventuele huur van audiovisuele apparatuur, van verblijf van (medewerkers van) BuroCocon in een accommodatie waar de opdracht plaatsvindt en de huur van de betreffende accommodatie zijn niet inbegrepen in de kostenraming en komen ten laste van de opdrachtgever.
2. Opdrachtgever draagt tenzij anders afgesproken zelf zorg voor de reservering van een eventuele accommodatie. De keuze van de accommodatie vindt plaats in overleg met BuroCocon.